Opština Nikšić objavila javni poziv za učešće u sufinasiranju adaptacije fasada stambenih zgrada

 Opština Nikšić objavila javni poziv za učešće u sufinasiranju adaptacije fasada stambenih zgrada

Foto: RTNK

Post

Komisija formirana Rješenjem predsjednika opštine Nikšić, na osnovu Odluke o sufinansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić objavila je Javni poziv za učešće u sufinasiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić.

Predmet konkursa je dodjela bespovratnih sredstava u sufinansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada (bez termoizolacije) na teritoriji Opštine Nikšić. Učešće Opštine Nikšić u sufinansiranju adaptacije vršiće se do 50 % ukupne predračunske vrijednosti radova, sa uračunatim PDV-om, iskazanih u ponudi izvođača radova, a najviše u iznosu do 20.000,00€ sa uračunatim PDV-om.

Učesnici po javnom pozivu mogu biti upravnici – privremeni upravnici stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić, u kojima su obrazovani organi upravljanja. Uz zahtjev za bespovratno učešće u sufinansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada upravnik je dužan da dostavi sledeće podatke i dokumentaciju:

 • Uvjerenje o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade izdato od strane Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine;
 • Rješenje o imenovanju upravnika zgrade ili privremenog upravnika zgrade;
 • Ukoliko u stambenoj zgradi sa više ulaza ima obrazovano više organa upravljanja, Odluku o zajedničkom učešću po Javnom pozivu za učešće u sufinasiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić;
 • Adresa za prijem pismena, broj telefona i e-mail adresa upravnika stambene zgrade – privremenog upravnika;
 • Odluka Skupštine etažnih vlasnika o učešću na Javni poziv;
 • Izvod iz lista nepokretnosti koji ne može biti stariji od 6 mjeseci;
 • Predlog tonaliteta boja iz kataloga proizvođača sa odgovarajućom šifrom na koji je prethodno dobijena saglasnost Glavnog gradskog arhitekte;
 • Izvod iz banke kojim se dokazuje da je na računu etažnih vlasnika obezbijeđeno najmanje 20% novčanih sredstava za realizaciju planiranih radova u skladu sa predmjerom i predračunom ili drugo sredstvo obezbjeđenja (ugovor o donaciji);
 • Ukoliko podnosilac prijave kao dokaz iz predhodnog stava dostavi ugovor o donaciji, dužan je uz ugovor priložiti izvod iz banke donatora kojim dokazuje da na računu ima najmanje 20% novčanih sredstava za realizaciju planiranih radova u skladu sa predmjerom i predračunom;
 • Izjava upravnika zgrade – privremenog upravnika ovjerenu kod ovlašćenog notara, da će do završetka radova obezbijediti preostali dio novčanih sredstava;
 • Ponudu sa predmjerom, predračunom i opisom radova bez termoizolacije urađenom od strane privrednog subjekta ovlašćenog odnosno licenciranog za izvođenje ovih radova koja sadrži tehnički opis sa osnovnim podacima o zgradi (starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama).

Kriterijumi za utvrđivanje liste prioriteta adaptacije fasada stambenih zgrada su:

 • Lokacija zgrade
 • Građevinsko stanje fasade
 • Godina izgradnje zgrade-starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama
 • Ukupna procijenjena hitnost adaptacije fasade s obzirom na stanje
 • Zapisnik sa listom prioriteta sačinit će se prema broju dodijeljenih bodova.

Prijave po javnom pozivu podnose se Opštini Nikšić na propisanom obrascu, u zapečaćenoj koverti koja će sadržati potrebnu dokumentaciju, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno najkasnije do 17.12.2020. godine, do 10 časova, isključivo na arhivi Opštine Nikšić – Građanski biro, sa naznakom „Učešće po Javnom pozivu za sufinasiranje adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić“ i „Prijava ne otvaraj“.

Prijavni obrazac se može preuzeti na web sajtu Opštine i na šalterima Građanskog biroa Nikšić.

Otvaranje prijava je 17.12.2020. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama Opštine Nikšić, prizemlje, sala broj 1.

Komisija za pripremu Javnog poziva i izbor stambenih zgrada na kojima će se izvršiti adaptacija za stambene zgrade čije su prijave potpune i blagovremene, izaći će na lice mjesta u roku od 3 dana od dana otvaranja prijava, u prisustvu upravnika stambene zgrade – privremenog upravnika izvršit će njen pregled, utvrditi činjenice iz tačke IV podtačka 2,3 i 4 i o tome sačiniti zapisnik.

Ukoliko dvije zgrade imaju isti broj bodova prednost će imati zgrada koja ima više bodova po kritrijumu lokacije zgrade, a ukoliko dvije zgrade na istoj lokaciji imaju isti broj bodova, prednost će imati zgrada kod koje je građevinsko stanje fasade lošije a zatim zgrada koja je starija.

Ukoliko dvije ili više zgrada imaju isti broj bodova po svim kriterijumima izbor zgrade izvršit će se žrijebanjem, koje će se izvršiti u prisustvu Komisije i upravnika – privremenog upravnika tih zgrada.

Odluku o izboru stambenih zgrada za učešće u sufinasiranju adaptacije fasada, u okviru za to planiranih budžetskih sredstava od ukupno preostalih 60.000,00€, Komisija će donijeti u roku od 5 dana od dana otvaranja prijava.

Stambena zgrada koja bude izabrana za sufinansiranje adaptacije fasade dužna je da sve radove izvede u roku od 8 mjeseci od dana zaključenja ugovora o sufinansiranju, u protivnom obavezna je da dodijeljena sredstva sa zakonskom kamatom vrati Opštini Nikšić.

Konačnu Odluku o izboru stambenih zgrada Komisija će dostaviti organu uprave nadležnom za stambene poslove koji će pozvati upravnika zgrade – privremenog upravnika da zaključi ugovor o sufinasiranju. Upravnik stambene zgrade – privremeni upravnik koja bude izabrana po Javnom pozivu zaključiće sa predsjednikom Opštine Nikšić Ugovor o sufinasiranju adaptacije fasade, u roku od 3 dana od dobijanja poziva za zaključenje ugovora, u protivnom smatraće se da je zgrada odustala od sufinansiranja adaptacije fasade i sredstva će se dodijeliti sledećoj zgradi na listi prioriteta.

Ugovorom iz prethodnog stava će se bliže definisati međusobna prava i obaveze između Opštine i vlasnika posebnih djelova zgrade koje zastupa upravnik zgrade- privremeni upravnik, a naročito dinamiku i način isplate odobrenih sredstava, rokove za završetak radova na adaptaciji i sl.

Sva bliža obavještenja i informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na telefon 040 213-112 ili neposredno u prostorijama Opštine Nikšić-Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, ulica Njegoševa br. 18 – Nikšić, navodi se u Javnom pozivu objavljenom na sajtu Opštine Nikšić

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja