Raspisan javni konkurs za finansiranje nevladinih organizacija

 Raspisan javni konkurs za finansiranje nevladinih organizacija

Onogošt

Opština Nikšić raspisala je javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2021. godinu.

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta opštine Nikšić opredijeljenih za finansiranje projekata nevladinih organizacija. 

Komisija je kao prioritete za 2021. godinu definisala projekte koji  pomažu i unapređuju oblasti:  

– socijalne i dječije zaštite,
– ekonomije,
– poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Nikšiću, najmanje godinu dana prije dana raspisivanja Konkursa. 

Sredstva iz Budžeta se dodjeljuju nevladinim organizacijama sa sjedištem u opštini Nikšić za finansiranje projekata koji se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine Nikšić, a koji su u skladu sa važećim lokalnim akcionim planovima. 

Sredstva za finansiranje projekata nevladinoj organizaciji, dodjeljuju se u procentu koji ne može biti manji  od 80% budžeta predviđenog za realizaciju projekta. Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za jednu nevladinu organizaciju koja kandiduje projekat ne može biti veći od 20% iznosa ukupno predviđenih sredstava u Budžetu opštine Niikšić za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija. 

Iznos sredstava opredijeljenih Budžetom opštine Nikšić za 2021. godinu za finansiranje projekata nevladinih organizacija  je 50.000 eura. 

Popunjenu prijavu i prijedlog projekta neophodno je dostaviti u jednom primjerku u štampanoj verziji, i u elektronskom obliku na jednom CD-u, potpisanu i ovjerenu propratnu dokumentaciju dostaviti u jednom primjerku u štampanoj verziji. Prijava, prijedlog projekta i propratna dokumentacija podnosi se u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Zahtjev za finansiranje projekata nevladinih organizacija po Konkursu“ i adresira na Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija i predaje se Opštini Nikšić – Građanskom birou.

 Uz prijavu se prilaže:

– rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija;
– kratak opis organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima;
– prijedlog projekta kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava;
– preporuke eksperata o kvalitetu projekta ukoliko ih posjeduje;
– izjavu ovlašćenog lica da sredstva koja potražuje od Komisije nije dobila od drugih donatora;
– izjavu ovlašćenog lica da sredstva koja potražuje od Komisije nije dobila od drugih donatora;
– izjavu ovlašćenog lica da za sredstva koja potražuje od Komisije nije konkurisala kod drugih donatora; i
– uvjerenje nadležnog organa državne uprave da nevladina organizacija nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa mjesecom koji prethodi mjesecu u kojem je konkurs objavljen. 

 Nevladine organizacije kojima su dodijeljena sredstva po javnom konkursu za prethodnu godinu, prilažu i izvještaj o realizaciji projekta, sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja, uključujući i finansijski izvještaj čija je sadržina propisana zakonom (bankovni izvodi, ugovori i fakture).  Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi izvještaje, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju.

 Prijedlog projekta treba da sadrži elemente po propisanom obrascu:

– naziv projekta; 
– naziv organizacije sa bližim podacima (adresa, telefon/fax i e-mail);
– oblast na koju se odnosi projekat sa konkretnim opisom šta se rješava realizacijom projekta, kao i usklađenost istog sa Strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine Nikšić. 
– kratkoročne i dugoročne ciljeve projekta;
– detaljan opis projekta, po segmentima sa opisanim projektnim aktivnostima i dinamikom  realizacije projekta, kao i potrebnom propratnom dokumentacijom (agende eventualnih planiranih aktivnosti – radionica i – seminara, skice, planovi, crteži, fotografije, kompjuterske simulacije i sl.);
– način praćenja realizacije projekta;
– realno opisanu održivost projekta;
– biografiju odgovornih lica za realizaciju projekta i kontakt podatke (ime, prezime, adresa, e-mail);
– Budžet projekta i
– Broj žiro računa. 

 Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, neće biti organizovan „Dan otvorenih vrata“, već nevladine organizacije sva pitanja od značaja za učešće na Konkursu mogu poslati na e mail adresu komisijanvo@niksic.me05.04.2021. godine, nakon čega će dobiti odgovore na iste.

Bliže informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu, mogu se dobiti i u Službi za saradnju, poslove predsjednika i informisanje putem telefona 040/214-239.

 Prijave na Konkurs vrše se putem obrasca za prijavu prijedloga projekta koji je objavljen na veb – sajtu Opštine Nikšić.

Prijedlog projekta dostavlja se na propisanom obrascu koji je objavljen na veb-sajtu opštine Nikšić. 

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još