Vuković:Direktorica predškolske ustanove zloupotrijebila službeni položaj

 Vuković:Direktorica predškolske ustanove zloupotrijebila službeni položaj

Foto: Demokrate NK

Potpredsjednik Opštinskog odbora Demokrata Nikšić, Nemanja Vuković, na današnjoj pres konferenciji ekskluzivno je prezentovao javnosti famozni ugovor o prodaji starog, i kupovini novog službenog vozila za potrebe JPU Dragan Kovaćević Nikšić, na osnovu kojeg se jasno uočava da je prilikom prodaje službenog vozila, prekršen član 27 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini u kojem se navodi da „prodaja pokretnih stvari manje vrijednosti vrši se javnim nadmetanjem ili prikupljanjem ponuda“.

,,Podsjećamo da direktorica JPU Dragan Kovačević, gospođa Radmila Backović nije niti formirala komisiju, niti vozilo prodala putem javne licitacije, već je postupak prodaje starog i kupovine novog vozila realizovala neposrednom pogodbom. Novo vozilo je plaćeno novcem koji roditelji uplaćuju za boravak i ishranu djece u vrtićima, a sve to se dogodilo u sred ekonomske i epidemioloiške krize kada vrtići praktično nijesu ni radili. Važno je istaći i to da Plavnom javnih nabavki za 2020. godinu nije predviđena kupovina novog službenog vozila iz čega proizilazi da se radi o klasičnom bahaćenju ove direktorice”, kazao je Vuković

On je istakao da je Uprava za inspekcijske poslove u Zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj 0204/2-288 od 16. oktobra 2018. godine, konstatovala da je gospođa Backović zaključla 8 Ugovora o radu na neodređeno vrijeme bez prethodno raspisanog javnog konkursa i oglašavanja slobodnih radnih mjesta, suprotno članovima 101 i 101a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju

,,Osim toga, u izvještaju se konstatuje da je bez saglasnosti ministarstva pristupila zaključivanju Ugovora o radu na neodređeno, odnosno transformaciji radnog odnosa za 10 zaposlenih, što je u suprotnosti sa članom 101c pomenutog Zakona. Zbog bahatosti gospođe Backović, koja je onemogućavala zaposlenima ostvarenje prava na transformaciju radnog odnosa, JPU Dragan Kovačević izgubila je spor pred Osnovinim sudom u Nikšiću, a što je prouzrokovalo veliku materijalnu štetu po ovu ustanovu”, navodi Vuković

On je kazao da da se u ovom momentu, na inicijativu direktorice Radmile Backović, odigrava klasična prevara, kako bi se u susret nikšićkim izborima zaposlio što veći broj partijskih kadrova, a sve u svrhu opstanka DPS-a na vlasti. Dodao je da se, ako imamo u vidu izjavu Ministarstva prosvjete da vrtiće pohađa oko 40% manje djece nego prethodnih godina, postavlja pitanje da li je moguće da se aktuelna epidemiološka situacija, od svih vrtića u svijetu, nije odrazila samo na vrtiće u Nikšiću i na osnovu kog broja djece gospođa Backović raspisuje konkurs za zapošljavanje 8 vaspitača i 5 medicinskih sestara na neodređeno ako, shodno normativu, i u ovom momentu postoji višak zaposlenih u JPU Dragan Kovačević.

,,U stavki 9 Izvještaja o reviziji koju je sprovela Državna revizorske institucija navodi se da su prihodi od uplata roditelja i Centra za socijalni rad za troškove ishrane djece u 2014. godini ostvareni u iznosu od 222.748,79 eura, a da su troškovi Ustanove za ishranu djece, evidentirani u Glavnoj knjizi Ustanove iznosili 108.061,90 eura. Dakle, razlika između ostvarenih prihoda za finansiranje ishrane djece i troškova nabavke prehrambenih proizvoda za ishranu djece iznosi 114.687,89 eura. U Izvještaju se konstatuje da je ta razlika iskorišćena za finansiranje izdataka (ostalih ličnih primanja, rashoda za materijal, rashoda za usluge, rashoda za tekuće održavanje i ostalih), koje je, shodno članu 136 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, trebalo obezbijediti iz sredstava budžeta Crne Gore. Članom 35 istog Zakona, propisano je da troškove ishrane plaćaju roditelji, a članom 7 da je djelatnost ustanove neprofitabilna. Dakle, ovo je dokaz nezakonitog trošenja novca roditelja koji od mizernih plata odvajaju za svoju djecu.

U stavki 11 pomenutog Izvještaja konstatuje se i da je, gospođa Backović iste godine grubo prekršila i Zakon o javnim nabavkama koji, u članu 30, jasno propisuje da ukupna vrijednost javnih nabavki putem neposrednog sporazuma ne može preći vrijednost od 9% izvršnog budžeta. Ona je od ukupnog izvršnog budžeta koji je iznosio 216.744,73 eura, putem neposredne pogodbe realizovala javne nabavke u iznosu od 76.589,74 eura, što je 35,33% ukupnog izvršnog budžeta. Iz gore navedenog jasno proizilazi da se radi o grubom gaženju zakona i krivičnom djelu zloupotreba službenog položaja, a sve ove skandalozne nalaze prilikom protivpravnih imenovanja gospođe Backović ministar je u potpunosti ignorisao”, naveo je Vuković.

On je rekao da je jedan broj zaposlenih u JPU ,,Dragan Kovačević“ tokom prošle godine tražio je zaštitu od Centra bezbjednosti Nikšić zbog postojanja mogućnosti vršenja mobinga nad njima od strane pomenute direktorice, a što se kasnije ispostavilo kao tačno jer su neki radnici, što zbog ličnih animoziteta koje prema njima gaji gospođa Backović, što zbog potpisivanja peticije i učešća na litiijama, bili izloženi pritiscima i šikani.

,,U članu 78a stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju jasno je propisano da „za direktora javne ustanove isto lice može biti birano najviše dva puta uzastopno“ iz čega dalje proizilazi da je treći mandat gospođe Backović nezakonit. Dakle, radi se o flagrantnom bezakonju, neprihvatljivoj koncentraciji moći i destrukciji jedne ustanove. Budući da je 7.9.2016. godine gospođa Backović DPS-u donirala 500 eura, možemo konstatovati da se upravo opstanak na funkciji kupovao donacijama i partijskim zapošljavanjem u korist te partije.

U skladu sa prethodno navedenim, sačinili smo inicijativu za nove nadležne organe uprave sa kompletnom građom kako bi se hitno preuzele mjere i razriješila direktorica Backović. O svim saznanjima i dokaznoj građi, kroz procesnu inicijativu upoznačemo tužilaštvo, a naš poslanički klub će zatražiti informaciju o dosadašnjem postupanju”, zaključio je Nemanja Vuković.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još